vaisingas

vaisingas
vaisìngas, -a adj. (1) K, -à (3) Š 1. H, H176, SD22,95,464, R, R150,379, , 198,510, Sut, P, N, J, M, Amb, L, LL105,147, ŠT66, Rtr, , NdŽ, , ŽŪŽ152, Jnšk turintis ar vedantis daug vaisių: Vaisingas, vaisių nešąs SD236. Sodnas koks vaisìngas buvo End. Nors ir vaisìnga sėkla, bet dykoj žemėj neauga Dkš. Vaisìngos uogos serbentai yr Skdv. Vaisingi medžiai jau pražydėjo LTR(Kp). Slyvus arba kitus vaisingus medžius aplink savo sklypą sodino K.Donel1. Žemė išželdė žoles ir medžius vaisìngus A.Baran. Sodinystė – vieta, kur svadina ir augina medžius ir žoles vaisingas I. Neregite, kaip nevaisingi medžiai pušes, eglės, skroblus arba uosis yra skaisti … ir gražūs DP558. Yra patogūs šakelėmus nevaisingomus DP607. Motė tavo bus kaip vaisingas vynamedis aplinkui tavo namus SE30. Kas ne pagal mane gyvęs, … musi būt atkirstas kaip vasarūgis nevaisingas MP93. Jozefas yra vaisinga šaka … ties versme Ch1Moz49,22. Vaisingoji vynatžala 117.
vaisìngai adv. K, I, Rtr, NdŽ, ; SD464, R150, 199, Sut, L.
2. O, M.Valanč, Vrp1889,2, ŠT55 tinkamas geram derliui, duodantis gerą derlių, trąšus, derlus: Dirva vaisinga Lex4. Vaisingas laukas CI54. Kad žemė yra iš savęs vaisinga, tad nereikalau[ja] įkrėtimo S.Dauk. Ta žemė buvo vaisìnga – rugiai tris metus augo be mėšlo Smln. Pievos buvo vaisingos prš. Upė padaro savo aptvinimais aną žemę labai vaisingą Kel1863,11. Ariamoji žemė ir ganykla, jeigu ją neįkrėsi mėšlu, pati iš savęs nėra be ilgo atilsio vaisinga A1884,276. Žmonėms gyventi šitoji šalis per daug vaisinga: lietaus lyja pernelyg daug, karštis nepakenčiamas . Gerai čia būtų gyvent šime mieste, … ale nesveiks yra vanduo ir žemė nevaisinga Bb4Kar2,19. Lytus ir sniegas iš dangaus puol nei grįžt, net padrėkin žemę ir ją vaisingą padaro BPI250. Rasa yra meili pasauliui ir žemę vaisingą daro DP502. Vaisinga dirva MP97. Kalnas Dievo esti kalnas vaisingas … ir trąšus 289. Daryk iš mūsų žemę gerą ir vaisingą, ant kurios pasėtas žodis tavo vaisių atneštų šimtaropą MKr27. | Pats save be liudijimo notliko gerdarydamas, iš dangaus duodamas mums lietų ir vaisingus čėsus Ch1ApD14,17.skatinantis augimą, derlių: Vaisìngas lytus KI472. Nebūtų vaisingo perkūnijos lytaus, kad nebūtų dvejybės Vd. Vaisingas oras prš. ^ Šie malonės atlankymai kaip vaisingas lytus būtų Ns1832,6. 3. NdŽ pasižymintis geru derliumi: Metai atsitiko vaisingi, darbai buvo beveik pabaigti Vrp1889,131. Atėjo sunkus vaisingas ruduo J.Avyž. Buvo keletas nevaisìngų metų, žmonys pritrūko duonos ir kilo badas BM258(Grz). Vasaras vaisingas ir linksmas sugrąžink MKr42. Juo tamsesnis ant gruodžio sniego dangus, juo vaisingesni naujieji metai bus prš. | prk.: O žemaičiai, tai laimingi, ponais yr tikrais vaisingi A1884,315. 4. K, M.Valanč, NdŽ, MedŽ201,563 galintis turėti vaikų, gerai veistis, vislus: Tie tėvai vaisingì, tų vaikų daug būdavo Lnkv. Esant be vaikų, nevaisìngas I. Jaunąją vedant pirmą kartą, taką barstyk pelenais ir šluok pušine šluota – bus vaisinga IV494. Kitą kartą gyveno viena gaspadinė labai bagota ir vaisinga, ji turėjo vienuoleka sūnų BsMtII181(Klp). Šita Elzbeta buvo nevaisinga, tatai est, su vyru savo nė vieno vaiko neturėjo BPII235. Būkiat vaisingi ir daugsinkities BB1Moz1,22. Namus nevaisingosios daugsin, idant būtų linksma motė vaikų BBPs113,9. Ir motė tavo namuose bus tau vaisinga vaikeliuose PK94. Motė jo bus kaip šaknis vyno vaisinga MP69. Motė kaipo vyno medis vaisinga 424.I galintis veistis: Nevaisinga avis ŽŪŽ158. Kartais spietlius tur motiną, bet nevaisingą, kuri negal kiaušelių dėti S.Dauk. Karvelis labai vaisingas, kursai tuointimpos naujus vaikelius gimdžia DP91. 5. apvaisintas: Pati jauniausioji, Danutė, buvo prisivilkus daugybę drabužių, kad paslėptų nuo visų didelį vaisingą pilvą . Palaiminta merga Marija, motina Dievo, kaip tapus est be įžeidimo mergiškos čystatos vaisinga DP612. Jį pastiprino anoji vaisingoji mergystė DP599. Gegužės vaisingi kiaušiai Smln. Naudinga duoti vaisingiems gyvuliams dobilų . Reik gaudyti gyvates ir gluodenus morčiaus mėnesė[je], bo tuo kartu nėr anos vaisingos, yr be ikrų LMD. 6. Vd, 20,22 duodantis gerų rezultatų, produktyvus: Tautinis auklėjimas būtų nevaisingas, jei visų aplinkų žmonės būtų auklėjami vienodai A.Mac. Tikiu, kad mūsų bendros pastangos bus vaisingos . Ir Ostermejeris, ir K. Milkus, keldami ir taisydami giesmynų klaidas, atliko vaisingą darbą lietuvių raštijai LKV417. Vaisìngas triūsas NdŽ. Pavydas ir nevaisingi troškimai yra paprasčiausios jų aistros J.Balč. Laikotarpis ligi pirmojo pasaulinio karo yra vaisingiausias Maironio gyvenime V.Myk-Put. Priežodis yra tai trumpas, bet stiprus ir vaisingas pamokslas S.Dauk. Vaisingi būkiat visuosu geruosu darbuosu ir aukiat pažintyje Dievo VlnE127. Pati meilė Dievo ir artimo už nieką būtų, jeigut būtų nevaisinga . Vylius bagotystės užtroškina žodį ir tampa nevaisingu BtMt13,22.
vaisìnga n.: Kaip būtina ir kaip vaisinga atkurti viską, ką gražiausio ir vertingiausio liaudis išpuoselėjo per ilgus šimtmečius J.Balt. vaisìngai adv. 20, : Šituo keliu eidamas, jis gal vaisingiausiai pareikš savo dvasios turinį V.Myk-Put. Senukas dar keliolika metų vaisingai dirbo Vaižg. Duok tu žodžiui manam vaisingai paskambėt prš. Tu, Dieve, gelbėk, jeib vaisingai šius daiktus vartotumbim BPI280. Žinodams … žmogų tą vaisingai klausysiantį, tada jis toktai … pasako BPI243.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • vaisingas — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • vaisingas — vaisi̇̀ngas, vaisi̇̀nga bdv. Vaisi̇̀ngi medžiai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaišingas — vaiši̇̀ngas, vaiši̇̀nga bdv. Vaiši̇̀ngas šeimininkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaišingas — vaišìngas, a adj. (1) J, KŽ, Rtr, à (3) Slm, vaišingas (1) BŽ600; D.Pošk, M mėgstantis vaišinti, gerai vaišinantis: Vaišingi kaimynai visados ją atminė J.Bil. Labai mūsų krašte vaišìngi žmonys būdavo Sk. Ai vaišingà Leišienė, nepavaišentas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fertile — vaisingas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • фертильный — vaisingas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • vaisingumas — vaisingùmas sm. (2) K, vai•singumas → vaisingas: 1. I, BzB304, L, Š, ŠT55, Rtr, NdŽ, KŽ Ypač buvo garbinami medžiai, pasižymintys dideliu vaisingumu: ąžuolai, šermukšniai, obelys ir kt. rš. Pagal muno proto vaisingumas medžio paeita nu jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaišnora — scom. (1) NdŽ, vaĩšnora (1) Š, NdŽ; Rtr 1. vaišingas žmogus: Vaišingas šeimininkas, vaišnora BŽ600. 2. L, L648, KŽ smaližius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augalotas — augalotas, a adj. (1) Als, Krš, Šk, augalotas (1) Kri 1. SD384 aukštas, didelio ūgio: Augalotas yra aukštas vyras J. Jis buvo augalotas, visa galva už mane didesnis Skr. Duktė augalota kap eglė girioj Dkš. Žymiai jis augalotèsnis už mane Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brandingas — brandìngas, a adj. (1), brandingas (1) Skr 1. brandus, gerai pribrendęs: Grūdas brandìngas, t. y. pribrindęs J. Rugiai brandìngi šįmet J. Brandìngų rugių miltai daug [v]andens priema Šts. Duoną jau šįmet kietesnę reik palikt – rugiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”